ДОБРЕ ДОШЛИ!

Фондация „Зеленика“ има за цел да подпомага опазването на околната среда, устойчивото развитие, ефективното и законосъобразно управление и използване на природните ресурси, чрез популяризирането и осъществяването на екологични и природосъобразни концепции, стимулирането на гражданската активност и участие в управленските процеси. Вижте повече…

Налице са преки зависимости между опазването на околната среда, управлението на ресурсите и материалните потоци, социалната справедливост и включване, устойчивото развитие и качеството на живота в рамките на една държава. Населението на държавите, които целенасочено трансформират своите икономики според парадигмите на ресурсно ефективната, кръгова, ниско-въглеродна икономика се радват на по-чиста околна среда, по-здрави екосистеми и „по-качествени“ екосистемни услуги, по-висока устойчивост на природни бедствия, по-високи нива на заетост и благоденствие, и в крайна сметка – на по-високо качество на живота.

По-високото качество на живота е определящо за създаването, задържането, привличането и включването в социално-икономическите процеси на човешки капитал, а нивата на човешки и социален капитал определят потенциала за устойчиво развитие на съответната държава. Значението им значително нараства в условията на задълбочаващите се климатични промени и необходимостта от ползване на технологиите на 3-тата и 4-тата индустриални революции. Умните държави инвестират умно именно в увеличаването и привличането на човешки капитал с необходимите за това знания и умения, и се стремят да развиват социалния капитал в общностите си, за постигането на по-добра среда за личностно развитие и реализация.

Преходът към устойчиво развитие е в основата на множество политики на ЕС прилагани в страните-членки. Провеждането на политиките за кръгова, ресурсно-ефективна, ниско-въглеродна икономика, за качествена заетост, за равенство, заетост, социална защита и включване, на основата на най-добрите налични за момента технологии, е предпоставка за преминаване към още по-устойчиви нива на развитие и увеличаващо се качество на живота за всички хора живеещи в границите на Европейския съюз. На сайта ни ще откриете нашето виждане за това какво означават политиките, обективни данни как те се прилагат в България, както и какви съвременни технологии позволяват ускорената им реализация.

Основният екип на Зеленика е изграден от професионалисти с доказан опит в управлението на проекти и програми в областта на устойчивото развитие. Ескпертизата на екипа е широкообхватна: планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на публични програми и кампании, обучения за придобиване на умения за новата икономика, създаване на административен капацитет, проектиране на биоинсталации, включително нивковъглеродна и автоматизирана хидропоника или аквапоника. Вижте повече…

Каузите на Зеленика са свързани с по-бързия преход на българското общество към новата парадигма на включваща, нисковъглеродна и кръгова икономика за постигане на балансирано развитие съгласно целите и индикаторите на ООН за устойчиво развитие. Към момента вниманието ни е фокусирано върху чистотата на градската среда – особено на въздуха, управлението на отпадъците по принципите на кръговата икономика, застъпване за случването на енергийни кооперативи в България, изграждането на капацитета им, и признаването им за пълноправни участници на пазара за енергия. Вижте повече…