Екип

Драгомир Константинов, съ-учредител и председател на фондация „Зеленика”. От  1998 г.  работи  като експерт, консултант и обучител по националните оперативни програми и общоевропейските политики, вкл. тези за устойчиво и интегрирано развитие. Участник в редица местни и международни, професионални и граждански проекти за устойчиво развитие. Области на експертиза: интегрирано и устойчиво местно развитие, макроикономика, публично-частни партньорства, зелени работни места, застъпничество и работа с институции, анализи и оценки на социално-икономически въздействия, и други. Член на секретариата на Гражданската коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС.

_____________________

Даниела Пандурска, инженер, природолюбител, изследовател на добри практики в световното и българско образование

 

 

 

 

 

_____________________