За Фондацията

Фондация „Зеленика“ има за своя мисия да подпомага устойчивото развитие, опазването на околната среда, ефективното и законосъобразно управление и използване на природните ресурси. Конкретни направления за нашата работа в тази насока са:
А\ Разпространение на съвременни методи и подходи, информация и ноу-хау;
Б\ Тематични обучения във връзка с различни аспекти на устойчивото развитие
В\ Предоставяне на организационна и експертна подкрепа;
Г\ Осъществяване на проучвания и анализи;
Д\ Разработване и популяризиране на политики;
Е\ Подпомагане на координацията, обмяната на информация и натрупването на опит при инициативи за прозрачност и гражданско участие, партньорство и взаимодействие при работата с държавни, регионални и общински органи на управление, нестопански организации, академичната и бизнес общности;
Ж\ Застъпничество и подпомагане на местните общности и инициативни групи, гражданските и нестопански организации, местните власти и бизнеса за опазване и осъществяване на обществени интереси.

Фондация „Зеленика“ е основана през месец март 2011 г. Конкретни инициативи и дейности, по които работим оттогава, са насочени към въпросите на зелените работни места и ниско-въглеродната икономика, и на устойчивото местно развитие (в градските и отдалечените територии). В областта на зелените работни места“ осъществяваме поредица от открити информационни и дискусионни събития с участието на представители на различни групи и специалности – специалисти, практици, изследователи, държавни и общински служители. Специфични наши теми са развитието на устойчиво местно земеделие (екологични парници, аквапоника, устойчива местна енергетика, развитие на зелени бизнеси в защитени територии и други).

В областта на устойчивото местно развитие участваме в партньорски или застъпнически отношения с няколко български общини от селските райони, и община София. Подтеми, по които имаме наш принос, включват: наблюдението на качеството на градския въздух, подготовка на законодателно предложение за увеличаване на възможностите за гражданско участие в местните политики, застъпничество за развитието на София като зелен град, осигуряване на условия за развитие на градско земеделие, участие в дискусиите по процеса на „Визия за София“ 2017-2018 г, и други.

Фондация „Зеленика“ си партнира с широк кръг от специалисти и активисти в областите на потребностите и възможностите за околна среда, икономика, архитектура и градоустройство, инфраструктура и инсталации, енергийна ефективност и ВЕИ, заетост, образование, местно развитие, устойчиви бизнеси, култура и социология, и др.

Конкретни плодотворни партньорства до момента фондацията е осъществявала с:
● Фондация „Фридрих Еберт“, бюро България
● Фондация „Еко-Общност“
● Лайбниц институт за околна среда, градско и регионално развитие
● Екологично сдружение „За Земята“
● Софийско гражданско сдружение „Щастливеца“
● Българска фондация „Биоразнообразие“
● WWF – България
● Инициативен комитет „София – зелена столица“;
● „СофПроект“, „Визия за София“