Ресурси

Планетарни граници. Центърът за устойчивост към Стокхолмския университет е разработил системна рамка определяща деветте граници чието пресичане води до неустойчиво развитие.  Прочетете повече…

 

Качество на живота. Качеството на живота предопределя дали хората ще продължат да живеят в границите на определена страна, или ще потърсят по-добро място за живеене за тях и техните семейства. В рамките на ЕС българите оставаме с най-ниско общо задоволство от живота. Данните на Евростат хвърлят светлина върху причините за това. Прочетете повече…

Устойчиво развитие. През 2015 г. страните-членки на ООН приеха Дневен ред за устойчиво развитие 2030 със 17 Цели по  които бяха определени общо 169 количествени подцели за постигане. Прогресът по целите се измерва чрез специфични индикатори. За изпълнението на целите в ЕС, Евростат е определил набор от 100 индикатора – като 60 от тях са специфични за конкретните ЦЕЛ, а 40 са многоцелеви и измерват напредък относим едновременно по няколко цели. Мониторингът на индикаторите показва напредък към устойчиво развитие в ЕС, но не и във всички страни членки. Прочетете повече…

Синята икономика на Гюнтер Паули показва алтернативни по-екологични начини за развитие на човечеството чрез ползването на алтернативни технологии за по ресурсно-ефективна, нисковъглеродна и кръгова-безотпадъчна икономика. Прочетете повече…

 

Жизнени градове е ръководство, показващо интегрираното взаимодействие на седемте „П“ – принципи, политици, парнтьорства, процеси, политики, планове, програми като предпоставка за устойчивото управление на градска среда и превръщането на населените места в удобно и приятно място за живеене. Жизнени градове. Ръководство.