Устойчиво развитие

За по-лесно проследяване 5-годишния напредък по Целите за устойчиво развитие,  Евростат е създал две специални интернет приложения показващи тенденциите на ниво ЕС и по страни членки.


Прегледът на прогреса на ниво ЕС по цели показва напредък по всички цели:

ЦЕЛ 1. Без бедност (значим напредък по 4 показателя: малък напредък по  1: малко отстъпление по 2 индикатора:  и по-значимо отклонение от целта по 3  показателя – увеличават се хората в риск от бедност и социално изключване, хора в риск от бедност след социалните трансфери, увеличено е бремето на битовите разходи (4:1:2:3));

ЦЕЛ 2. Без глад (2:2:3:1);

ЦЕЛ 3. Добро здраве и благоденствие (4:2:3:0);

ЦЕЛ 4. Качествено образование (4:0:2:1- увеличават се средношколците със затруднения в четенето, математиката и науките);

ЦЕЛ 5. Равенство на половете (4:1:0:3 – увеличава се разликата в придобито висше образование, в намирането на работа за младите специалисти/висшисти, увеличава се делът на икономически неактивните заради необходимостта от грижи за членове на семейството);

ЦЕЛ 6. Достъп до чиста вода и хигиена (5:0:0:0 – но за два от индикаторите няма информация);

ЦЕЛ 7. Достъпна и чиста енергия (5:2:1:0);

ЦЕЛ 8. Достойна работа и икономически растеж (3:2:1:2 – увеличава се делът на икономически неактивните заради необходимостта от грижи за членове на семейството, увеличават се хората работещи не по свой избор на непостоянно работно място);

ЦЕЛ 9. Реиндустриализация, иновации и инфраструктура (1:4:1:0 );

ЦЕЛ 10. Намаляване на неравенството (2:1:3:2 – увеличават се  хората в риск от бедност след социалните трансфери, увеличава се делът на хората с разполагаеми доходи под 60% от националния среден разполагаем доход);

ЦЕЛ 11. Устойчиви градове и общности (6:1:2:1 – увеличават се застроените/запечатани площи);

ЦЕЛ 12. Отговорно потребление и производство (5:5:0:0 );

ЦЕЛ 13. Дейности за смекчаване или  адаптиране към климатичните промени  (4:2:0:0 – но по 5 от индикаторите няма данни, а някои от тях са  с изключително значение за устойчивото световно развитие – например, вкисляването на океаните);

ЦЕЛ 14. Живот във водна среда  (2:0:0:0 – не може да се прецени напредък, тъй като по 3 от индикаторите няма данни, а някои от тях са  с изключително значение за здрави водни екосистеми – например бреме на риболова в рибарските райони);

ЦЕЛ 15. Живот на сушата  (5:1:1:1 – увеличаване на „запечатаните“ площи);

ЦЕЛ 16. Мир, справедливост и силни институции (3:1:0:0  – но по 3 от индикаторите няма данни и това прави невъзможна преценката за напредък);

ЦЕЛ 17. Партньорство за постигане на целите (2:1:2:0).

Второто онлайн приложение на Евростат дава възможнос за сравняне прогреса по страни членки и средното за ЕС по 17-те цели.


С помощта му решихме да сравним представвянето на България, Гърция, Румъния от ЮИЕ, Унгария и средното за ЕС. За съжаление, оставаме последни в представянето си по повечето от показателите по целите. Представянето ни можете да видите тук:

Устойчиво развитие БГ